Pengiraan Anggaran Gaji Ganti Notis Penamatan Kontrak (Bergaji Bulanan) *Sekiranya Tidak Dinyatakan Dalam Kontrak

 hari
Kira
Batal
 tahun
 hari

Penafian: Ini adalah pengiraan anggaran sahaja dan tidak boleh digunapakai sebagai autoriti atau dokumen sokongan apa-apa tuntutan bayaran